บทความ

หน้าแรก > บทความ

TRANS FATS IN FOODS AND IN THE OVERALL DIET OF THE UNION POPULATION 

 06-07-2017 

http://ec.europa.eu/food/safety/docs/fs_labelling-nutrition_trans-fats-factsheet_en.pdf